Registrul electronic de evidenta a zilierilor  

    Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

    În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020 stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.

- Potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată.

- Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă.

    Beneficiarii pot obţine parola pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul. Documentele necesare pentru obținerea sau reînnoirea parolei se găsesc în textul ordinului. Numele de utilizator şi parola obţinute anterior de angajatori pentru accesarea spaţiului privat al angajatorului din portalul Inspecţiei Muncii, pot fi utilizate şi pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor, în cazul în care aceştia au calitatea de Beneficiar şi utilizează zilieri în condiţiile legii.

    Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis direct din teren de către Beneficiar / împuternicit sau persoane desemnate de către acesta - utilizatori, cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile, denumită „Inspectia Muncii“. Aplicația „Inspectia Muncii“ poate fi descărcată gratuit din Google Play sau App Store. Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis de către utilizatori și prin intermediul aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii.

În vederea completării şi transmiterii Registrului electronic de evidență a zilierilor, utilizatorii trebuie să completeze și să solicite electronic cererea de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, şi să obţină autorizarea accesului din partea Beneficiarului. Autorizarea accesului utilizatorilor care au transmis solicitarea electronică, se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecţiei Muncii, prin conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor.

    Registrul electronic de evidență a zilierilor trebuie transmis on-line de către utilizatori, în conformitate cu instrucţiunile din manualele de utilizare ale aplicațiilor și cu prevederile ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020. Registrele transmise se regăsesc în baza de date centrală a sistemului informatic, organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.

Manualul de utilizare a aplicației mobile „Inspectia Muncii”

Manualul de utilizare a aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii

Termeni și condiții

Raspunsuri la întrebări frecvente privind REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia beneficiarilor/utilizatorilor un centru de suport tehnic, disponibil de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 18:00. Pentru suport tehnic sau sugestii referitoare la Registrul electronic de evidență a zilierilor, puteţi transmite e-mail la adresa suportzilieri@inspectiamuncii.ro

OBTINERE / SCHIMBARE PAROLA   În scopul obtinerii numelui de utilizator si a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM Ialomita sau, dupã caz, transmite prin e-mail la itmialomita@itmialomita.ro , urmãtoarele documente:

a) cerere scrisã pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, prevãzutã în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) împuternicire semnatã de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicitã obtinerea numelui de utilizator si a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;

c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, dupã caz, al persoanei împuternicite de cãtre acesta;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului/certificatul de înregistrare fiscalã;

e) copie de pe actul de înfiinþare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care sã rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economicã prevãzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011,republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

f) declaraþie pe propria rãspundere prevãzutã în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atestã calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, dupã caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevãzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

ANEXA 1 ANEXA 2

MANUALE   Descarcati manualele de utilizare ale aplicatiei mobile si cea web.   APLICATIA MOBILA  APLICATIA WEB
CONECTARE   Conectarea la versiunea web a aplicatiei se face aici.

LEGISLATIE   Ordinul nr. 1140/2020, referitor la aprobarea Metodologiei de întocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si înregistrarile care se efectueaza în acesta, care va intra în vigoare în data de 25.07.2020.
LEGISLATIE   Metodologie din 13 iulie 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta.