Informatii de interes public


Caraș Camelia

email: itmialomita@itmialomita.ro

Telefon: 0243/215146

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

6.Programele si strategiile proprii;

7.Lista cuprinzind documentele de interes public:

a) Rapoarte de simteza trimestriale;

b)Sinteza rezultatelor controalelor/lunar,

c)Situatia contractelor individuale de munca/lunar;

d)Rapoartele sinteza privind rezultatele obtinute in cadrul Campaniei Nationale privind identificarea si combaterea cazurilor fara forme legale/de cite ori este cazul;

e) Raportul anual al activitatii de audit public intern.

8. Lista cuprinzind categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

a) Lista societatilor inregistrate ca agenti de ocupare a fortei de munca;

b) Lista agentilor de ocupare a fortei de munca ce nu mai desfasoara activitate.

9. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. In baza prevederilor art. 6 alin. 1 din acelasi act normativ, informatiile de interes public care se furnizeaza la cerere sunt:

1. Instructiuni ale directorului coordonator;

2. Lista angajatorilor aflati in evidenta ITM;

3. Documentele necesare luarii in evidenta la ITM a angajatorilor;

4. Lista angajatorilor care au primit aprobare pentru pastrarea si completarea carnetelor de munci la sediu;

5. Metodologia de lucru pentru obtinerea aprobarii de pastrare si completare a carnetelor de munca pentru angajatorii care solicita acest lucru;

6. Documentele necesare pentru inregistrarea contractelor individuale de munca, respectiv modificarea, suspendarea si incetarea acestora.

7.Numarul carnetelor de munca aflate in gestiunea ITM;

8. Autorizatia de protectia muncii - numai informatii cu privire la existenta sau nu a autorizatiei;

9. Situatia statistia a accidentelor de munca;

10. Numarul sesizarilor penale facute in conditiile legii de ITM;

11.Numarul proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

12. Procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca - numai persoanelor implicate in cercetare, inclusiv ascendentilor sau descendentilor victimei, in cazul in care victima a decedat, respectiv institutii ale statului, societati de asigurare;

13.Lista agentilor economici autorizati (toxice, explozive, fitosanitare);

14. Lista persoanelor fizice si juridice abilitate sa desfasoare activitati de protectia muncii;

15. Raportul desfasurarii Saptaminii Europene;

16. Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.) in domeniul de activitate in masura in care institutia detine astfel de documente;

17. I nformatii privind nivelurile taxelor care se platesc, in conditiile legii, pentru seviciile prestate de ITM;

18. Numarul sesizarilor primite spre solutionare;

19. Relatiile de colaborare sau parteneriat cu autoritatiile publice din larg sau strainatate;

20. Numarul posturilor vacante.

21.Certificate/adeverinte in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002.

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.T.M. Ialomita

2. Atribuţiile compartimentelor

3. Bilanţul contabil

4. Bugetul de venituri şi cheltuieli

5. Cont de rezultat patrimonial

6. Cont execuţie cheltuieli

7. Cont execuţie venituri

8. Comunicate de presă

9. Dosarele achiziţiilor publice

10. Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii, pentru serviciile prestate de I.T.M.Ialomita

11. Materiale de informare (ghiduri, pliante, broşuri, etc.)

12. Metodologia de lucru pentru înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă a agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate în conformitate cu prevederile art. 9 lit. e din O.G. nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

13. Programe şi strategii

14. Programul anual de achiziţii

15. Programul Cadru Anual de Acţiuni al I.T.M. Ialomita

16. Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice

17. Raportul Anual de Activitate al I.T.M. Ialomita

18. Rapoarte privind accidentele de muncă (la nivel naţional, pe judeţe, pe domenii principale de activitate conform domeniilor din CAEN, conform variabilelor ESAW),

19. Situaţii privind angajatorii care au detaşat salariaţi pe teritoriul României,

20. Sinteza rezultatelor controalelor privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate,

21. Sinteza rezultatelor controalelor privind aplicarea prevederilor art.260 alin.1 din Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare

22. Sinteza rezultatelor obținute in cadrul Campaniilor Naționale

23. Sinteza rezultatelor controalelor privind respectarea unor legi speciale: Legea nr. 108/1999, republicată modificată si completată, Legea nr.156/2000, OUG nr.56/2007 modificată si completată, Legea nr. 344/2006, HG nr. 104/2007, Legea nr. 202/2002 republicată, OUG nr.96/2003 modificată si completata, HG nr. 500/2011 modificată si completată, Legea nr. 52/2011)

24. Evidenţa petiţiilor adresate I.T.M. Ialomita,

25. Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001,

26. Situaţii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

27. Situaţii privind persoanele mediate si angajate in străinătate , conform anexei nr.2 din HG nr. 384/200

28. Indicatori specifici de evaluare in domeniul relaţiilor de muncă

29. Indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată

30. Lista societăţiilor comerciale înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă în baza art. 9 lit. e din Legea nr. 156/2000, modificată şi completată.

31. Date extrase Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic

32. Tematici de control

33. Structura organizatorică a I.T.M. Ialomita

34. Date privind domeniul de activitate al I.T.M. Ialomita

1. Acte normative

2. Avize

3. Borderouri de expediere corespondenţă

4. Carta de audit intern

5. Chestionare (ex.: chestionar referitor la leziunile profesionale)

6. Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă

7. Codul de conduită specific domeniului de activitate pentru personalul din cadrul I.T.M. Ialomita

8. Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)

9. Condică de prezenţă

10. Chestionare

11. Decizii emise de inspectorul sef

12. Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii.

13. Documentaţii în vederea realizării de achiziţii

14. Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuţie venituri

15. Documente privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională

16. Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale

17. Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor

18. Dosare de achiziţie publică

19. Dosare de cercetare a accidentelor de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

20. Dosare profesionale

21. Dosare de audit public intern

22. Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată

23. Formulare (ex.: formulare de audit întocmite conform prevederilor O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern)

24. Informaţii privind proiectele internaţionale în care Inspecţia Muncii are calitatea de aplicant principal sau partener.

25. Informări (ex.: asupra controalelor tematice ale inspectoratului teritorial de muncă)

26. Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)

27. Rapoarte privind aplicarea prevederilor convenţiilor O.I.M.

28. Metodologii de lucru, norme interne

29. Note, puncte de vedere, observaţii (ex.: privind proiectele legislative ce intră în limitele de competenţă ale Inspecţiei Muncii)

30. Petiţii

31. Planuri multianuale şi anuale de audit

32. Procese verbale de control, note de constatare întocmite alături de inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, procese verbale de cercetare

33. Proceduri de sistem şi operaţional de lucru

34. Programe şi strategii în domeniu (Programul Cadru Anual de Acţiuni al I.T.M. Ialomita, Programul semestrial pentru activitatea de control financiar, Programul anual de achiziţii, Strategia naţională privind incidenţa muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 şi a Planului naţional de acţiuni pentru implementarea acestei strategii)

35. Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice şi alte documente de cooperare internaţională în domeniile de competenţă ale I.T.M. Ialomita

36. Programul de pregătire şi de asigurare a îmbunătăţirii calităţii activităţii de audit public intern la nivelul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratului teritorial de muncă Ialomita

37. Rapoarte şi analize

38. Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media

39. Referate

40. Registre de evidenţă

41. Registre intrare – ieşire corespondenţă

42. Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată

43. Regulamentul intern al I.T.M. Ialomita

44. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al I.T.M. Ialomita

45. Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente

46. Situaţii periodice privind domeniul de activitate

47. Statele de funcţii


Munca în străinătate  Lista agenților de plasare a forței de muncă în străinătate, înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița    Deschide PDF


Raport  Raport anual de aplicare a Legii nr 544 / 2001    Deschide PDF


SINDICAT  Reprezentativitate Sindicat "SPERANȚA"    Deschide PDF


Descarca model:

Cerere informatii de interes public Reclamatie administrativa