PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomiţa

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa este Operator de date cu caracter personal, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5544.

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar în scopuri legitime.

Datele personale colectate sunt necesare Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomiţa în îndeplinirea funcției de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței în domeniul de competență.

Astfel, datele personale pe care le prelucrăm sunt: date de identificare, financiare,demografice sau alte date pe care le colectăm conform prevederilor legale în vigoare, de la angajatori, prin aplicația Revisal, pentru toți salariații încadrați cu contract individual de muncă, precum și pentru zilieri.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, “Inspecția Muncii asigură accesul autorităţilor/instituţiilor publice la informaţiile din registru, pe baza unor aplicaţii de interogare specifice sau prin punerea la dispoziţie a unor informaţii din registru, cu respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal, numai dacă în cuprinsul actului normativ de organizare şi funcţionare a acestora se prevede că acestea au dreptul de a primi aceste informaţii în vederea realizării atribuţiilor lor. Condiţiile, procedura de lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc de Inspecţia Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autorităţile/instituţiile publice solicitante, în condiţiile legii, care vor fi publicate pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.”

Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomiţa pune la dispoziție, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal către instanțele de judecată, organele de cercetare penală, autoritățile fiscale,precum și oricăror instituții/autorități față de care transmiterea acestor date este cerută de lege.

Accesul la informațiile din registrul general de evidență a salariaților se realizează în condițiile și limitele stabilite prin acordurile încheiate cu instituțiile/autoritățile administrației publice, datele cu caracter personal prelucrate de Inspecția Muncii fiind puse la dispoziție acestor instituții în vederea îndeplinirii propriilor atribuții, astfel cum sunt prevăzute în actele normative de organizare și funcționare ale acestora.

In baza acestei prevederi legale, Inspecția Muncii a încheiat protocoale de colaborare prin care asigură accesul la informaţii din registrul general de evidenţă a salariaţilor următoarelor instituții/autorități:

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;

Casa Naţională de Pensii Publice;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Inspectoratul General pentru Imigrări;

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

Agenția Națională de Administrare Fiscală ( ANAF );

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

Informaţii statistice, în baza acordului încheiat între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Institutul Naţional de Statistică.