OBIECTIVELE GENERALE ALE INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA


1.Controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca;

2.Controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea în munca;

3.Controlul supravegherii pietei produselor pentru domeniile de competenta ale Inspectiei Muncii;

4.Informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale în vigoare;

5.Furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;

6.Initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru îmbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative în domeniu;


Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita are urmatoarele atributii:


În domeniul stabilirii relatiilor de munca controleaza:

   - Încadrarea in munca si încetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate în temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;

  - stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;

  - stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgând din munca prestata;

  - accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;

  - respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;


În domeniul securitatii si al sanatatii în munca:

  - acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;

  - efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale în unitati si în afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;

  - dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

  - acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii în munca;

  - retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii în munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei în vigoare;

  - cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;

  - coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor în domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor în domeniu;

  - controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii în munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

  - controleaza respectarea îndeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea în munca si la înlaturarea riscurilor de îmbolnaviri profesionale.